X
تبلیغات
اسمونت بی غبار

پسری ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﺖ ﺭﺍ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎﻧﻮ !
ﺑﻠﮑﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺮﻭﺱ ﺑﺮ ﺗﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...
ﺑﻔﻬﻢ ﻋﺸﻖ ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺩ
ﻟﺬﺕ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻟﺐ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻮﺩ ...
ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﺵ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﻕ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻣﺴﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻭ ﻫﻤﺨﻮﺍﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ...
ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻘﺖ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯼ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ
ﭼﻮﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺎﯾﺖ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻗﻠﺒﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﻧﯿﺴﺖ !!
ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺖ ﻗﻠﻢ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺧﻮﺷﮑﻠﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﺩ .
ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺗﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺫﻫﻦ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﯽ ...
ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺎﻟﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩت;
ﮐﻪ یک ﻣﺮﺩﯼ در ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎهت است
ﻭ ﯾﻘﯿﻦ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﺑــــــــــــــــــــــــــــــﺲ

+ نوشته شده توسط محمدمرادی در دوشنبه پنجم اسفند 1392 و ساعت 22:3 |
اینایی که داغون داغون میکنن فازشون چیه ؟!
شکست عشقی خورده میگه داغونم ...!
دوس دخترش بوسش نکرده میگه داغونم ...!
خوب گوش کن ...!
داغون اون کسیه که جلو بیمارستان آس و پاس نشسته چون هر آمپولش دو ملیون پولشه ...
داغون اون کسیه که ضامن نداره بهش وام بدن واسه کرایه خونه ...
داغون اون کسیه که 6 سال پای طرفش میشینه بعد میبینه آزمایش خونشون بهم نمیخوره ...
داغون اون مادریه که هفته ای دو بار دیالیز میشه ...
داغون اون دانشجویی هس که کلیه میفروشه که اخراج نشه ...
داغون اون پسریه که روش نمیشه با وضع مالیش بره خواستگاری دوست دخترش ...
داغون اون دختریه که سر میدون ویالون میزنه ...
داغون اونیه که تا جیبش خالی میشه دورش هم خالی میشه ...
داغون اون پسرک فال فروش سر چهار راهه ...
داغون اون دختریه که تو بهشت زهرا گل میفروشه ...

میفهـــــــــمی ؟!
من و تو داغون نیستیم !!

+ نوشته شده توسط محمدمرادی در دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392 و ساعت 14:12 |
سلامتی اون پسری که تو پادگانه و موقع شام داره به عشقش فکر میکنه
ولی عشقش داره شام رو با یه پسر دیگه تو رستوران میخوره!

به سلامتی اون پسری که
چه عشقش پیشش باشه چه نباشه
چشمش مثل فانوس دریایی نمی چرخه . . .

به سلامتی* اون پسری که وقتی* تو خیابون نگاهش به یه دختر ناز و خوشگل میفته بازم سرشو میندازه پایین و زیر لب میگه: اگه آخرشم باشی* انگشت کوچیکهٔ عشقم هم نیستی .

به سلامتی پسری که میدونه عشقش دیگه ماله خودش نیست اما هنوز دوسش داره .

به سلامتی پسری که ساعت موچیشو میفروشه تا واسه عشقش هدیه بخره که نکنه یوقت عشقش جلوی کسی کم بیاره.

به سلامتی اون پسری که وقتی میبینه هوا سرده کاپشنش رو در میاره میده به عشقش که سردش نشه,اما خودش سردشه ولی سعی میکنه نشون نده که میلرزه...

بـــــه سلامتیش.....

+ نوشته شده توسط محمدمرادی در دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392 و ساعت 14:11 |
ـــــســر بــایــد بــاشــی تــا بــفــهمــی پــول گــرفــتــنــ ازپــدر

چــقــدرســخــتــه ...

پــســر بــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی 2ســال

تــنــهــای تــنــهــا غــربــتـــِ ســربــازی کــشــیــدنــ چــقــدرسـخـتـه...

پــســربــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی دلــهــره ی شــغــل آیــنــده

داشــتــنــ چــقــدرســخــتــه ...

پــســربــایــدبــاشــی تــابــفــهــمــی از

دســتــ دادنِ عــشــقــتــ بــخــاطــرپــول چــقــدر ســخــتــه ...

پــســربــایــد بــاشــی تابــفــهــمــی بــوق زدن پــشــتــِ مــاشــیــنِ

عــروسِ عــشــقـــتـــ چـــه حــالــی داره ...

پــســربــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی خــوردنِ

بــُغــض بــرای ایــنــکـــه مــســخــرتـــ نــکــنـــن کـــه داره گــریــه

میـــکــنــه چــــــــقــــــدر ســــخـــــتـــــه ...

+ نوشته شده توسط محمدمرادی در یکشنبه سوم آذر 1392 و ساعت 23:36 |

من خودم سعی میکنم فراموش کنم اخه دوست ندارم کینه یا نفرین کنم کسی رو

+ نوشته شده توسط محمدمرادی در یکشنبه سوم آذر 1392 و ساعت 21:25 |

+ نوشته شده توسط محمدمرادی در یکشنبه سوم آذر 1392 و ساعت 21:24 |


مَـــرد بودن .... با پسر خوشگل بودن فرق داره
مَـــرد بودن ‍....با مانکن بــودن فرق داره
مَـــرد بودن ....با پول بابا پُز دادن فرق داره
مَـــرد بودن ....با الَکی خالی بستنُ و دروغ گفتن فرق داره
مَـــرد بودن یعــــــــــنی وقتی قول دادی .. حرفت دو تا نــــــشه!!
+ نوشته شده توسط محمدمرادی در یکشنبه سوم آذر 1392 و ساعت 21:19 |

ولاسکو خطاب به خبرنگاران ایتالیایی:
مردم ایران را از کشورهای عربی جدا کنید/ ایرانی‌ها زندگی آرامی دارند
سرمربی تیم ملی والیبال ایران در یک نشست خبری به تمجید از فرهنگ مردم ایران پرداخت و خطاب به خبرنگاران ایتالیایی گفت: مردم ایران با عرب‌ها کاملا متفاوت هستند و باید آنها را از عرب‌ها جدا کنید.
سرمربی والیبال ایران به مانند یک سفیر فرهنگی از فرهنگ و مردم ایران دفاع و از آن تعریف و تمجید کرد.‬

+ نوشته شده توسط محمدمرادی در شنبه دوم آذر 1392 و ساعت 22:17 |

به سلامتی اون پدری که هنگام تراشیدن موی کودک مبتلا به سرطانش گریه ی فرزندش رو دید، ماشین رو داد به دستش در حالی که چشمانش پر از گریه بود گفت: حالا تو موهای منو بتراش!   به سلامتی پدری که "نمی توانم" را در چشمانش زیاد دیدیم ولی از زبانش هرگز نشنیدم ...!!!به سلامتی پدری که طعم پدر داشتن رو نچشید، اما واسه خیلی ها پدری کرد. به سلامتی پدری که لباس خاکی و کثیف میپوشه میره کارگری برای سیر کردن شکم بچه اش، اما بچه اش خجالت میکشه به دوستاش بگه این پدرمه! سلامتی اون پدری که شادی شو با زن و بچش تقسیم میکنه اما غصه شو با سیگار و دود سیگارش ... به سلامتی پدری که کف تموم شهرو جارو میزنه که زن و بچش کف خونه کسی رو جارو نزنن... همیشه مادر را به مداد تشبیه میکردم، که با هر بار تراشیده شدن، کوچک و کوچک تر میشود… ولی پدر... یک خودکار شکیل و زیباست که در ظاهر ابهتش را همیشه حفظ میکند، خم به ابرو نمی آورد و خیلی سخت تر از این حرفهاست... فقط هیچ کس نمی بیند و نمیداند که چقدر دیگر میتواند بنویسد … پدرم هر وقت میگفت "درست میشود" ... تمام نگرانی هایم به یک باره رنگ میباخت...! وقتی پشت سر پدرت از پله ها میای پایین و میبینی چقدر آهسته میره، میفهمی پیر شده! وقتی داره صورتش رو اصلاح میکنه و دستش میلرزه، میفهمی پیر شده! وقتی بعد غذا یه مشت دارو میخوره، میفهمی چقدر درد داره اما هیچ چی نمیگه... و وقتی میفهمی نصف موهای سفیدش به خاطر غصه های تو هستش، دلت میخواد بمیری... پدرم، تنها کسی است که باعث میشه بدون شک بفهمم فرشته ها هم میتوانند مرد باشند! به سلامتی هرچی پدره...

+ نوشته شده توسط محمدمرادی در دوشنبه بیست و هفتم آبان 1392 و ساعت 20:31 |

ایام محرم برتمام مسلمانان تسلیت باد

+ نوشته شده توسط محمدمرادی در دوشنبه سیزدهم آبان 1392 و ساعت 21:29 |


Powered By
BLOGFA.COM